Крупнейших трейдер российской нефти в Польше сворачивает деятельность - СМИ. Нефть по польски


нефть - перевод - Русский-Польский Словарь

ru Какая у нас разница в соотношении производства и потребления нефти?

OpenSubtitles2018.v3pl / Jaki jest stosunek naszej produkcji ropy naftowej / do jej zuzycia?

ru Я верю, что вы могли бы помочь мне найти продавцов украденной нефти.

OpenSubtitles2018.v3pl Wierzę, że mogłabyś mi pomóc w znalezieniu sprzedawców skradzionej ropy.

ru доступное для использования, потому что утечки нефти

TEDpl ogólnie dostępne. Ponieważ

ru Они могут взорвать нефть в портовом городе, чтобы сделать заявление.

OpenSubtitles2018.v3pl Mogą nawet wysadzić tankowce w jakimś porcie.

ru Но дни дешёвой нефти прошли.

TEDpl Dni taniej ropy już się skończyły.

ru Ваша страна богата нефтью, но вы не владете ей.

OpenSubtitles2018.v3pl Pański kraj jest bogaty w ropę, ale nie ma nad nią kontroli.

ru Кроме того, нефть моментально распределяется по воде,

TEDpl A do tego, gdy tylko ropa wpadnie do wody, rozprzestrzenia się.

ru Они обволакиваются вокруг нефти

TEDpl Skupiają się wokół cząstek ropy,

ru Если Карпосев продаст нефть за 100 млн долл., он станет еще опаснее.

OpenSubtitles2018.v3pl Jeśli Karposew sprzeda ją za sto milionów, stanie się jeszcze groźniejszy.

ru Акации, выделяющие смолу, известную как гуммиарабик, а также другие ароматические деревья и кустарники составляли в древности основу экономики Аравии (Бт 2:12). Сегодня они отошли на второй план, уступив место «черному золоту» — нефти.

JW_2017_12pl W gospodarce starożytnej Arabii kluczową rolę odgrywały akacje, dostarczające gumy arabskiej, oraz inne aromatyczne rośliny, ale obecnie zostały zepchnięte na dalszy plan przez ropę naftową, zwaną czarnym złotem (Rdz 2:12).

ru Свинцовые грузила и разлитая нефть отравляют птиц.

JW_2017_12pl Ich środowisko zatruwane jest przez ołowiane ciężarki, których używają wędkarze, oraz przez wycieki ropy.

ru Из-за разлива нефти, рыболовная и связанные с ней индустрии в полном упадке.

OpenSubtitles2018.v3pl / Z powodu wycieku rybacy i związane / z nimi zawody oberwały najmocniej.

ru Пробуешь тушить, а нефть разносит огонь ещё больше.

OpenSubtitles2018.v3pl Gdy próbujesz to gasić, jeszcze się rozprzestrzenia.

ru В этой части Луизианы и в Мексиканском заливе сохраняются отходы от добычи нефти и газа за 60 лет.

OpenSubtitles2018.v3pl Ta części Luizjany, w Zatoce Meksykańskiej, zaraz na południu, otrzymywała odpady z ropy naftowej i gazu, przez 60 lat.

ru Так что нефть и нефтехимия проблематичны не только когда

TEDpl Tak więc ropa i petrochemia nie są problemem tylko wtedy kiedy jest wyciek,

ru Новое месторождение нефти!

OpenSubtitles2018.v3pl Nowe pole naftowe!

ru Что насчёт нашей нефти?

OpenSubtitles2018.v3pl Co z naszą ropą?

ru Это уловка, для того, чтобы заставить нас снизить цену на нефть.

OpenSubtitles2018.v3pl To okazja do negocjacji, aby obniżyć cenę ropy naftowej.

ru и наши условия эквивалентны нефте при цене меньше $60 за баррель.

TEDpl dałoby to nam minus 60 dolarów za baryłkę.

ru Эти два числа: ноль (нулевой выхлоп или ноль нефти)

TEDpl Chodzi o zero: zero odpadów, zero ropy,

ru Я занимаюсь нефтью, но это не значит, что я не забочусь о будущем моих детей, и, конечно, о будущем их детей.

OpenSubtitles2018.v3pl To, że jestem z ropy, nie znaczy, że nie przejmuję się przyszłością moich dzieci i ich dzieci.

ru Мы хотели вернуть корабль в море и взорвать вместе с оставшейся нефтью.

OpenSubtitles2018.v3pl Mieliśmy wypłynąć na morze i wysadzić statek resztą ropy.

ru чем производство обычной нефти

TEDpl niż konwencjonalna produkcja ropy

ru который был вызван ростом мировых цен на нефть.

TEDpl który spowodowany był wzrostem światowych cen ropy naftowej.

ru Здесь ничего не приведет нас к нефти.

OpenSubtitles2018.v3pl Nie ma tu nic, co doprowadziłoby nas do ropy.

ru.glosbe.com

нефтяной - Русский-Польский Словарь - Glosbe

ru По твоей логике, если руководитель нефтяной компании бронирует номер в моём отеле, это делает меня ответственным за глобальное потепление.

OpenSubtitles2018.v3pl Idąc twoim tokiem myślenia, jeśli znajdzie się książka w moim hotelu o wydobyciu ropy od razu jestem odpowiedzialny za globalne ocieplenie.

ru ОИХ уже контролирует три нефтяных месторождения.

OpenSubtitles2018.v3pl ICO kontroluje już trzy pola naftowe.

ru Чёрт, да все, кто работают на нефтяном промысле, богаты.

OpenSubtitles2018.v3pl Każdy, kto pracuje na polach ropy, jest bogaty.

ru Нефтяная мафия называет это " Пани Кана ".

OpenSubtitles2018.v3pl Mafia naftowa nazywa to " Paani Kana ".

ru Вред окружающей среде наносится еще и тем, что в атмосферу выбрасывается двуокись углерода, что может явиться причиной изменения климата Земли,— и в этом тоже обвиняют нефтяную промышленность.

JW_2017_12pl Przemysł naftowy oskarża się też o wyrządzanie szkód środowisku, gdyż emisja dwutlenku węgla może przyczyniać się do globalnych zmian klimatu.

ru В конце XIX века повсеместное использование электричества стало грозить крахом нефтяным компаниям.

JW_2017_12pl Pod koniec XIX wieku zaczęto dość powszechnie wykorzystywać energię elektryczną, a to mogło zwiastować kres przemysłu naftowego.

ru ● Авария на нефтяной платформе в Персидском заливе в 1983 году.

JW_2017_12pl ● Wybuch na platformie wiertniczej w 1983 roku w rejonie Zatoki Perskiej.

ru На нефтяного воротилу... зовут Ламар Крессет, босс.

OpenSubtitles2018.v3pl Samolot zarejestrowano na... grubą rybę z ropie; nazywa się Lamar Cresset, szefie.

ru Мама добыла эти деньги с нефтяных скважин, она вкладывала и в газовые установки

opensubtitles2pl Mama wybrała pieniądze z szybów olejowych i postawiła na pompy do tankowania benzyny

ru Если собратья-бароны признают мои права на нефтяные поля, я перестану принимать беглых рабов.

OpenSubtitles2018.v3pl Jeśli pozostali baronowie uznają moje prawa do tych pól naftowych, przestanę udzielać schronienia uciekającym niewolnikom.

ru Примерно полгода назад мы позволили нефтяной компании пробурить скважину на земле нашей фермы.

OpenSubtitles2018.v3pl Jakieś pół roku temu udzieliliśmy zgody firmie naftowej na odwierty na naszej farmie.

ru Мы бомбили две иранские нефтяные платформы в том году.

TEDpl Wtedy zbombardowaliśmy dwie irańskie platformy wiertnicze.

ru Нефтяная промышленность Нигерии слабее, чем сообщается официально.

OpenSubtitles2018.v3pl Nigeryjski przemyśl naftowy jest słabszy, niż sugerują liczby.

ru Отец видит мне парой лишь владельца нефтяной компании.

OpenSubtitles2018.v3pl Mój ojciec sądzi, że nikt się dla mnie nie nadaje, no może za wyjątkiem właściciela rafinerii.

ru Купленный через нефтяную компанию, которой владеет Лаклен.

OpenSubtitles2018.v3pl / Kupiony poprzez firmę fasadową / należącą do Lachlana.

ru Если это задница и правда риэлтор, то я лабрадудель нефтяного магната.

OpenSubtitles2018.v3pl Jeśli ten dupek jest pośrednikiem nieruchomości to ja jestem psem.

ru Изыскания в области нефтяных месторождений

tmClasspl Pomiary pól naftowych

ru Первые нефтяные компании в Пенсильвании перевозили нефть в винных бочках, баррелях, вместимостью 48 галлонов, или 180 литров.

JW_2017_12pl Pierwsze firmy naftowe z Pensylwanii przewoziły ropę w 180-litrowych beczkach do wina.

ru Два процента хлорита, один процент глауконита с высокой концентрацией нефтяных отложений.

OpenSubtitles2018.v3pl Dwa procent chlorynu sodu, jeden glaukonitu o wysokim stężeniu złóż ropy naftowej.

ru Нефтяные песчаники - не решение проблемы.

TEDpl Piaski bitumiczne nie są rozwiązaniem długofalowym.

ru Эксон создал своего рода частную армию по защите своих нефтяных полей.

TEDpl Mają tam prywatną armię pilnującą pól naftowych.

ru Он находился в Саудовской Аравии, неофициально работая на американскую нефтяную компанию.

OpenSubtitles2018.v3pl Był w Arabii Saudyjskiej i robił na czarno dla amerykańskiej rafinerii.

ru Нефтяные поля снова мои.

OpenSubtitles2018.v3pl Odbieram moje pola naftowe.

ru К тому же на камни налипло много похожей на черную жвачку нефтяной смолы.

JW_2017_12pl Poza tym olej utworzył czarną gęstą maź, która pooblepiała skały niczym guma do żucia.

ru Вот наверное почему нефтяные компании и " Майкрософт " - величайшие провалы Америки.

OpenSubtitles2018.v3pl Pewnie dlatego kompanie naftowe i Microsoft są porażkami Ameryki.

ru.glosbe.com

Нефтяное месторождение по Польский - Русский-Польский Словарь

ru ОИХ уже контролирует три нефтяных месторождения.

OpenSubtitles2018.v3pl ICO kontroluje już trzy pola naftowe.

ru Изыскания в области нефтяных месторождений

tmClasspl Pomiary pól naftowych

ru Если верить обложке, он начал свою карьеру с деляги на нефтяном месторождении.

OpenSubtitles2018.v3pl Zaczynał jako robol na polach naftowych.

ru С годами господство нефти на мировом рынке усилилось за счет открытий новых нефтяных месторождений в разных частях мира — их было открыто около 50 тысяч!

JW_2017_12pl Z upływem czasu dzięki odkryciu w różnych częściach globu około 50 000 nowych złóż ropa zaczęła dominować na rynkach światowych.

ru Три разные компашки праздновали три новых открытия нефтяных месторождений.

OpenSubtitles2018.v3pl Trzy różne bandy, trzy różne strajki naftowe.

ru Видны города, нефтяные месторождения,

TEDpl Widzimy miasta, widzimy pola naftowe,

ru Это нетронутое нефтяное месторождение.

OpenSubtitles2018.v3pl To prawie nietknięte pole naftowe.

ru Они с нефтяного месторождения в Шотландии.

OpenSubtitles2018.v3pl Pochodzą z pól naftowych w Szkocji.

ru Что, если Робинов не просто собирался отхватить себе нефтяные месторождения других олигархов?

OpenSubtitles2018.v3pl A jeśli nie chodzi mu tylko o to, żeby zagrabić pola naftowe innych oligarchów?

ru Сильнейший пожар разгорелся на нефтяном месторождении Уайэта.

OpenSubtitles2018.v3pl Wybuchł wielki pożar na polu naftowym Wyatta.

ru А это означает, что правительство на севере имеет другой этнорелигиозный состав, и они выталкивают и переселяют тех людей из территорий, на которых расположены нефтяные месторождения принадлежащие им.

OpenSubtitles2018.v3pl Rząd na północy i różne odłamy religijne Profesor Politologii, Uniwersyted Stanford, Kalifornia wysiedlają ludzi i wypędzają ich z tych miejsc aby przywłaszczyć sobie te pola zawierające ropę

ru Он не будет национализировать нефтяные месторождения.

OpenSubtitles2018.v3pl Nie planuje upaństwowienia żadnych złóż.

ru Спутниковое сканирование показывает массивные скрытые двери... ангара погребенного под нефтяными месторождениями примерно в 300 футов.

OpenSubtitles2018.v3pl Skany z satelity pokazują ukryte drzwi, hangar 90 metrów pod polem naftowym.

ru До меня дошли слухи, что мы передали одно из крупнейших нефтяных месторождений в Западном полушарии китайцам?

OpenSubtitles2018.v3pl Słyszę również że oddajemy jedno z największych złóż ropy w tej hemisferze chińczykom?

ru Разведка нефтяных месторождений

tmClasspl Poszukiwania ropy naftowej

ru А это нефтяные месторождения в Калифорнии,

TEDpl Patrzycie teraz na pola naftowe w Kalifornii,

ru Как и остальные бароны, которым не нравится, что мы забрали нефтяные месторождения вдовы.

OpenSubtitles2018.v3pl Jak reszta baronów, którą rozzłościło odebranie Wdowie pól naftowych.

ru Но этим утром, инженер с нефтяного месторождения Ньювэтт заявил, что один ворчливый ковбой разнюхивал рядом с его рабочим местом.

OpenSubtitles2018.v3pl Ale tego ranka, facet odpowiedzialny za zamknięcie jednej z filii Newett, zgłosił, że jakiś zrzędliwy kowboj przyszedł węszyć wokół jego miejsca pracy.

ru или нефтяные месторождения, которым уже несколько десятков лет,

TEDpl albo polach ropy naftowej, które użytkowano przez

ru Судьба Казахстана Кашаганское нефтяное месторождение обсуждался на экономическом форуме в Швейцарии.

OpenSubtitles2018.v3pl W trakcie forum gospodarczego, które odbyło się w Szwajcarii... dyskutowano o kazachskich polach naftowych.

ru Так же, как и к собственным нефтяным месторождениям.

OpenSubtitles2018.v3pl Tak samo jak do pól naftowych.

ru Нефтяные месторождения, позволяющие добыть не менее 5 миллиардов баррелей нефти, являются самыми большими и называются уникальными, или супергигантами; вторые по размеру — это месторождения, называемые гигантскими, они содержат от 500 миллионов до 5 миллиардов баррелей нефти.

JW_2017_12pl Największe w klasyfikacji są złoża, z których można wydobyć przynajmniej 5 miliardów baryłek. Z kolejnych co do wielkości uzyskuje się od 500 milionów do 5 miliardów baryłek.

ru Тогда зачем захватывать нефтяные месторождения?

OpenSubtitles2018.v3pl To dlaczego zabrałeś pola naftowe?

ru Во время японской оккупации богатые нефтяные месторождения Енанджауна подвергались массированным бомбардировкам британской авиации.

JW_2017_12pl Kiedy tamtejsze pola naftowe znalazły się pod okupacją japońską, stały się celem ataków lotnictwa brytyjskiego.

ru Возможно, их специальные навыки позволят уберечь ваши нефтяные месторождения, ровно как и наше душевное спокойствие.

OpenSubtitles2018.v3pl Może ich specjalistyczny zestaw umiejętności pomoże zabezpieczyć pola naftowe oraz nasz wspólny spokój.

ru.glosbe.com

Нефтяная промышленность по Польский - Русский-Польский Словарь

ru Вред окружающей среде наносится еще и тем, что в атмосферу выбрасывается двуокись углерода, что может явиться причиной изменения климата Земли,— и в этом тоже обвиняют нефтяную промышленность.

JW_2017_12pl Przemysł naftowy oskarża się też o wyrządzanie szkód środowisku, gdyż emisja dwutlenku węgla może przyczyniać się do globalnych zmian klimatu.

ru Нефтяная промышленность Нигерии слабее, чем сообщается официально.

OpenSubtitles2018.v3pl Nigeryjski przemyśl naftowy jest słabszy, niż sugerują liczby.

ru К середине XIX века нефтяная промышленность в Румынии и других странах Восточной Европы стала приносить немалый доход.

JW_2017_12pl W połowie XIX wieku w kraju tym, a także w innych państwach wschodnioeuropejskich kwitł przemysł naftowy.

ru Как думаешь, он останется на долго в нефтяной промышленности?

OpenSubtitles2018.v3pl Jak myślisz, długo zostanie w przemyśle naftowym?

ru Если посмотреть на нефтяную промышленность, Африка является поставщиком 18%

TEDpl Biorąc pod uwagę na przemysł ropy naftowej, Afryka dostarcza 18%

ru Установки факельные для нефтяной промышленности

tmClasspl Pochodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych

ru Это запах бензола, обычный загрязнитель нефтяной промышленности.

OpenSubtitles2018.v3pl Czujecie benzen, produkt uboczny produkcji ropy naftowej.

ru Несмотря на необычайный подъем, а возможно, как раз из-за него, нефтяная промышленность в Пенсильвании пережила первый кризис.

JW_2017_12pl Wkrótce mimo niezwykłego ożywienia gospodarczego — a może właśnie z jego powodu — w pensylwańskim przemyśle naftowym nastąpił pierwszy kryzys.

ru И мы должны перенаправить субсидии от нефтяной промышленности,

TEDpl Musimy przesunąć dotacje dla koncernów paliwowych,

ru разрабатывая химические приложения для нефтяной промышленности,

TEDpl rozwijając aplikacje chemiczne dla przemysłu naftowego

ru В идеале, мы бы хотели, чтобы нефтяная промышленность расплатилась за рост налогов,

OpenSubtitles2018.v3pl Byłoby najlepiej pokryć wydatki na edukację ich podatkami.

ru Но они представители венесуэльской нефтяной промышленности.

OpenSubtitles2018.v3pl Ale, oni reprezentują wenezuelski przemysł naftowy.

ru Он национализировал нефтяную промышленность и минеральные ресурсы

opensubtitles2pl Znacjonalizował przemysł naftowy oraz kopalniany

ru История нефтяной промышленности помнит множество подобных взлетов и падений.

JW_2017_12pl Takie wzloty i upadki stały się nieodłącznym elementem historii ropy naftowej.

ru Однако из-за патентов на аккумулятор, контролируемых нефтяной промышленностью, которая ограничивает их использование для сохранений своей доли на рынке, в сочетании с политическим давлением со стороны энергетики, доступность и применение этой технологии является ограниченной.

OpenSubtitles2018.v3pl Jednak przez patenty na akumulatory, kontrolowane przez przemysł naftowy który ogranicza ich zdolność utrzymywania udziałów w rynku doprawiony presją polityczną ze strony przemysłu energetycznego dostępność i koszt tej technologii jest ograniczony.

ru Но если это будет продаваться на рынке, как это повлияет на нашу нефтяную промышленность?

OpenSubtitles2018.v3pl Ale jeśli to zostanie wprowadzone na rynek, to jaki wpływ będzie miało na nasze interesy naftowe?

ru нефтяная и углевая промышленности начисто закончены.

TEDpl przemysł paliwowy i węglowy muszą upaść.

ru Сотни управляющих нефтяной и газовой промышленности были обмануты сегодня

OpenSubtitles2018.v3pl Setki szefów z firm naftowych i gazowych zostało dzisiaj wystrychniętych na dutka.

ru Наш банковский сектор, нефтяная и газовая промышленность,

TEDpl Nasz system bankowy, nasz przemysł opart na ropie i gazie

ru Промышленность будет уничтожена, нефтяные заводы- разрушены, вся вода будет загрязнена, земля- радиоактивна, сельское хозяйство будет мертво, больно или будет умирать

opensubtitles2pl Przemysł zostanie zniszczony, rafinerie ropy naftowej ulegną zniszczeniu, nasze zasoby wody zostaną skażone, gleba zostanie napromieniowana, zwierzęta gospodarcze albo zachorują, albo zginą

ru Промышленность будет уничтожена, нефтяные заводы - разрушены, вся вода будет загрязнена, земля - радиоактивна, сельское хозяйство будет мертво, больно или будет умирать.

OpenSubtitles2018.v3pl Przemysł zostanie zniszczony, rafinerie ropy naftowej ulegną zniszczeniu, nasze zasoby wody zostaną skażone, gleba zostanie napromieniowana, zwierzęta gospodarcze albo zachorują, albo zginą.

ru Он собирается порекомендовать Президенту, продолжить следовать нашей стратегии в нефтяной индустрии и по-моей личной рекомендации, увеличить инвестиции в ядерную промышленность.

OpenSubtitles2018.v3pl Meinheimer zaleci prezydentowi kontynuowanie naszej polityki zależności od ropy i zwiększenia dotacji na energię nuklearną.

ru.glosbe.com

Польский нефтяной концерн «Orlen» будет импортировать американскую нефть вместо российской?

Набирающий обороты благодаря сланцам экспорт нефти из Северной Америки может стать новым источником сырья для польского концерна, который обеспокоен сообщениями об ограничениях поставок из России.

«Пока поставки нефти из Северной Америки не выглядят привлекательно. Но мы анализируем все предложения поставки сырья, более дешевого, чем российское. Нефтяной завод в Плоцке может перерабатывать 61 вид нефти», – сказал на пресс- конференции член правления «Orlen» Яцек Кравец. 

На этой неделе в Великобритании будет выгружен 1 млн баррелей нефти Hibernia из Канады, предназначенной для концерна Valero, – проинформировало во вторник агентство Рейтерс. По их словам, за последний месяц в Британию приплыло уже два танкера, привозя по 0,6 млн баррелей канадского черного золота для завода Stanlow, который принадлежит индийскому концерну Essar.

По словам компании, торгующей сырьем, от транзакции обмена, охватывающей поставку 0,6 млн баррелей канадской нефти на британские нефтяные заводы, доход составляет 1 млн долларов.

«Нефть из сланцев перевозится по железной дороге на завод на восточном побережье Канады», – объяснил агентству Рейтерс специалист европейской топливной отрасли.

На мировые рынки будет поступать всё больше сырья сланцевой нефти из американских нефтедобывающих заводов. Две недели назад был открыт трубопровод Seaway, соединяющий центр США с заводами и нефтяными терминалами на Мексиканском заливе. Этим способом можно будет отправлять на заводы больше нефти, нежели поездами из сланцевых залежей, которые находятся в основном в центре Соединенных Штатов.

Новые источники поставок интересны концерну «Orlen», который львиную долю нефти берет сейчас из России. Но год тому назад в России открыли трубопровод BTS-2 от границы Белоруссии до терминала на Финском заливе. Благодаря этому, российские нефтяные компании могут увеличить экспорт нефти танкерами, ограничивая её транспортировку нефтепроводом «Дружба», который обеспечивает оба польских нефтеперерабатывающих завода, два завода в Германии, а также контролируемые концерном «Orlen» заводы в Чехии. 

Со времени открытия BTS2 «Orlen» получает сообщения о планируемых ограничениях поставок российской нефти на свои заводы в Польше и Чехии. В последнее время агентство Рейтерс писало, что проблемы с доступом к трубопроводу «Дружба» имеет зарегистрированная в Швейцарии фирма «Союз Петролеум» , один из главных поставщиков «Orlen».

«Orlen» не подтверждает эту тревогу. «В первом квартале нам нужно получить только одно судно с нефтью», – сказал вчера Яцек Кравец. Но в личной беседе сотрудники «Orlen» не скрывают усталости от постоянных проблем с российскими поставщиками.

Ситуация печальна еще и тем, что «Orlen» показывает хорошие результаты. «2012 год был одним из лучших, если не самый лучший за всю историю нашей фирмы», – сказал вчера на пресс-конференции Кравец.

Эта инвестиция даёт польскому концерну поводы для опасений. В прошлом году он жаловался на то, что чешская государственная компания «Mero» устанавливает слишком высокие цены на поставку сырья на заводы, контролируемые «Orlen». Эту жалобу наша фирма представляла также во время официального визита президента Чехии Вацлава Клауса в Польшу.

Ссылка на материал: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,13284985,Amerykanskie_lupki_szansa_dla_Orlenu_.html

polska-kaliningrad.ru

Крупнейших трейдер российской нефти в Польше сворачивает деятельность

Нефтетрейдер Mercuria, который ранее был крупнейшим продавцом российской нефти марки Urals в Польше, сворачивает свою деятельность и опорожняет резервуары с нефтью, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.

Непроданную нефть компания собирается погрузить на привезшее "черное золото" из Ирана судно - супертанкер Atlanta. Нефть далее отправится Азию. Всего таким маршрутом планируется перевезти более 250 тонн "черного золота", сказали агентству источники, знакомые с планом компании Mercuria.

Сама компания отрицает информацию о сворачивании деятельности. Неназванный пресс-секретарь Mercuria сказал агентству, что компания все еще заинтересована в польском рынке и продолжит работать и развивать там бизнес в ближайшие годы. "Разгрузка нефти марки Urals из танкеров в Гданьске является просто ответом компании на изменение рынка и не значит, что Mercuria планирует прекратить работать в Гданьске и Польше", - цитирует агентство пресс-секретаря.

По словам источников, лизинговый контракт Mercuria с польским оператором магистральных нефтепроводов PERN на береговые резервуары для хранения нефти в Гданьске истекает в августе. Они также добавили, что Mercuria отказалась платить более высокую цену за резервуары, поэтому трейдер будет вынужден опустошить их к августу. "Хранение нефти в Гданьске потеряло смысл для Mercuria в этом году. В марте компания практически вышла с польского рынка", - приводит агентство слова неназванного трейдера.

Ранее Mercuria занимала лидирующее положение на польском рынке, пишет агентство. Компания приобретала российскую нефть, которая доставлялась в страну по нефтепроводу "Дружба" по долгосрочным контрактам, а затем перепродавала "черное золото" польским нефтеперерабатывающим предприятиям PKN Orlen и Grupa Lotos. Однако в последние годы производители нефти, такие как "Роснефть" и "Татнефть", начали подписывать контракты с нефтеперерабатывающими предприятиями напрямую.

Кроме того, польские нефтеперерабатывающие предприятия все чаще покупают ближневосточную нефть. "С начала лета в Гданьске почти нет нефти марки Urals. PKN Orlen покупает нефть с месторождения Киркук (Kirkuk) (в Ираке - ред.), а также арабские сорта, Lotos начал работать с Ираном, это не говоря уже о таких необычных вариантах, как покупка африканской или азербайджанской нефти. Urals поставляется по нефтепроводу.., но поставки по морю почти не имеют смысла", - приводит агентство слова неназванного трейдера.

nangs.org

В Польше не имеют понятия, куда исчезла нефть

Посол Беларуси в Варшаве утверждает, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжаются, однако до Польши нефть не доходит, заявил в понедельник, 8 января, на экстренно созванной пресс-конференции заместитель министра экономики Польши Петр Наимский, пишут РИА Новости. По его словам, полчаса назад чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Польше Павел Латушко находился в Министерстве экономики в Варшаве и утверждал, что Минск продолжает поставки нефти. "Но мы видим, что нефти в Адамове (польский пункт получения нефти) нет", - сказал Наимский. Замминистра экономики Польши подчеркнул, что "объяснения белорусской стороны недостаточны". Отвечая на вопросы журналистов, замминистра рассказал, что "со вчерашнего вечера с 22:00 в Польше прекратились поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Беларуси". В 03:00 поставки нефти были частично восстановлены, однако в 06:00 Беларусь вновь прекратила поставку нефти в Польшу. Наимский сообщил, что два крупнейших польских нефтеперерабатывающих предприятия в городах Плоцк и Гданьск работают нормально. Польских запасов нефти и нефтепродуктов хватит на 80 дней. В настоящее время, по словам замминистра, рассматривается вопрос о возможных поставках нефти через нефтетерминал в Гданьске, мощность которого составляет 28 миллионов тонн нефти в год. "Мы изучаем возможность поставки нефтепродуктов морем, что позволит обеспечить бесперебойную работу наших предприятий по переработке нефти", - сказал Наимский. По его мнению, сложившаяся ситуация с поставкой российской нефти через Белоруссию - это "новый аргумент в пользу диверсификации поставок энергоносителей". Замминистра экономики сообщил, что Еврокомиссия уже была проинформирована польской стороной о "ситуации с закручиванием (нефтяного) крана". Он сообщил, что в настоящее время нефть временно не поступает в Германию. "Мы проинформировали немецких операторов нефтепровода о сложившейся ситуации вчера вечером", - сказал он. Наимский сообщил также, что Варшава получила информацию о том, что Россия готова компенсировать недопоставки нефти. По его словам, Варшава на 96% зависит от импорта нефти по нефтепроводу "Дружба", при этом все 100% нефти идут через Беларусь. Газета по-киевски

www.vsesmi.ru